หมวดข่าว : ประชาสัมพันธ์   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ 101 รายการ
 
หัวข้อข่าว
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม To Be Nomber One ประจำปี 2557
09/06/2557
577
  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมฟังประชุมสภาอบต.วังใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557
02/06/2557
652
  ประชาสัมพันธ์ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542
14/05/2557
897
  ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี งปม.2556
12/05/2557
791
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งปม.2556
12/05/2557
569
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 4 ปีที่ 4
12/05/2557
560
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
12/05/2557
514
  ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
21/10/2556
825
  OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
01/10/2556
917
  แบบคำร้องทั่วไป
18/09/2556
877
  แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
18/09/2556
854
  ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
18/09/2556
785
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
29/08/2556
2048
  วารสาร อบต.วังใหญ่ ฉบับที่ 3 ปีที่ 4
30/07/2556
861
  ประกาศการประกวดกิจกรรม
13/06/2556
726
  แจ้งเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติ
22/05/2556
1079
  พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2556 ฉบับที่ 3
22/05/2556
2471
  แจ้งเตือนให้งดเว้นทำการประมงในฤดูปลาน้ำจืดวางไข่
22/05/2556
731
  ขอเชิญชาววังใหญ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความสามัคคีในครอบครัวตำบลวังใหญ่
21/05/2556
717
  ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญj
15/05/2556
752

   หน้า 1 2 3 4 5 6

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53