ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เทศบาลตำบลศรีสำโรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 รายการ (ดู:25)(26 ธ.ค. 57)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (ดู:19)(26 ธ.ค. 57)
ประมูลจ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสนามกีฬาทะเลหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:27)(26 ธ.ค. 57)
ประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดสุโขทัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:26)(26 ธ.ค. 57)
ประมูลจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนามกีฬาทะเลหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:26)(26 ธ.ค. 57)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53