ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู:23)(29 ก.ค. 58)
รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู:29)(29 ก.ค. 58)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) (ดู:30)(29 ก.ค. 58)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 โครงการ (ดู:155)(28 ก.ค. 58)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:153)(28 ก.ค. 58)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53