ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเตว็ดใน - คลองชัด (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:34)(25 พ.ค. 58)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตามประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 (ดู:30)(25 พ.ค. 58)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โรงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย (ดู:27)(25 พ.ค. 58)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย (ดู:24)(25 พ.ค. 58)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย (ดู:26)(25 พ.ค. 58)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53