ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากรายรับและเงินสะสมไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ดู:1)(28 ก.ค. 57)
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) (ดู:2)(28 ก.ค. 57)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ดู:1)(28 ก.ค. 57)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเกตุ หมู่ที่ 12 (ดู:1)(28 ก.ค. 57)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวป่าค้าใต้ หมู่ที่ 8 (ดู:0)(28 ก.ค. 57)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53