ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ร่วมสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" (ดู:47)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ (พร้อมครุภัณฑ์ ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:44)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) (ดู:63)(28 ส.ค. 58)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) (ครั้งที่๒) (ดู:63)(28 ส.ค. 58)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,11,12,13 ตำบลกง จำนวน 19 สาย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:64)(27 ส.ค. 58)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53