ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
สอบราคาจ้างขุดรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คลองท่าพาย-คลองตะเข้ หมู่ 10 บ้านท่าพาย (ดู:41)(01 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านตลุก หมู่ 3 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:50)(01 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารเลี้ยงเยาวชน ครูผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่งานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ (ดู:48)(01 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง (ดู:55)(01 พ.ค. 58)
ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำลาด-วังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:43)(01 พ.ค. 58)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53