ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล (ดู:31)(22 ก.ค. 57)
ร่วมเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศบอ.) (ดู:4)(22 ก.ค. 57)
ประกาศสอบราคา( กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม) (ดู:4)(22 ก.ค. 57)
กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ประกาศสอบราคา (ดู:3)(22 ก.ค. 57)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านแก่ง ม.4 บ้านปากคะยาง ม.6 บ้านป่าคา ม.8 บ้านแม่ท่าแพ และม.11 บ้านปง ต.บ้านแก่ง (ดู:34)(21 ก.ค. 57)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53