ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน

เทศบาลตำบลตลิ่งชันจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554  จังหวัดสุโขทัย กำหนดให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ทางอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2554 โดยสำรวจ ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง
      เทศบาลตำบลตลิ่งชันจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลตลิ่งชันทุกท่านร่วมกันรณรงค์โดยการสำรวจ ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำที่ชำรุด เสียหาย และจัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด


โดย:   ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 13 ม.ค. 54

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.อื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:49)(21 พ.ย. 57)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:54)(21 พ.ย. 57)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 10 ตำบลกกแรต (ดู:49)(21 พ.ย. 57)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กกแรต (ดู:50)(21 พ.ย. 57)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:67)(21 พ.ย. 57)
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 25/06/53