หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

  (1)